Vyhlásenie bývalého hotela Kyjev za NKP brzdí jeho obnovu

Zaradenie komplexu budov medzi NKP výrazne komplikuje rekonštrukciu dominanty Kamenného námestia a jeho okolia. Pamiatkový úrad tak rozhodol v rozpore s vlastným konaním v minulosti. Na objekt sa ako na súčasť mestskej pamiatkovej zóny vzťahuje ochrana aj bez dodatočného vyhlásenia za NKP. Investor zdôrazňuje, že budovu chce zachovať a plánuje jej citlivú rekonštrukciu

hotel kyjeva kamenne namestie Budova bývalého hotela nevyhovuje dnešným normám, rekonštrukcia je preto nevyhnutná.

Pamiatkový úrad SR (PÚ) aj napriek predchádzajúcemu odmietnutiu napokon rozhodol o zapísaní budovy bývalého hotela Kyjev do zoznamu národných kultúrnych pamiatok (NKP). Investor a majiteľ hotela, spoločnosť Lordship, deklaruje, že má v pláne citlivú obnovu budovy so zachovaním jej pôvodného vzhľadu, hmoty a kompozície. Aktuálnu ochranu považuje za dostatočnú a proti rozhodnutiu PÚ sa  odvolal. Zaradenie komplexu budov medzi NKP môže priniesť výrazné spomalenie alebo aj zastavenie plánovanej rekonštrukcie dominanty Kamenného námestia.

Vlastník má v pláne hotel obnoviť a zachovať

Vlastník budovy, spoločnosť Lordship, sa viackrát usiloval o rozsiahlu modernizáciu nielen hotelového celku, ale aj priľahlého okolia. V pláne mal, a stále má, vytvoriť na trojuholníkovom priestore medzi ulicami Rajská a Cintorínska nový verejný priestor s názvom Námestie umelcov, s infraštruktúrou na kultúrne akcie.

„Spoločnosť Lordship postupne prispôsobila svoju víziu viacerým požiadavkám odborníkov tak, aby si hotel zachoval čo najviac zo svojej pôvodnej podoby. Bratislavská verejnosť tak bude môcť byť s budovou naďalej spätá,” povedal Rostislav Novák, generálny riaditeľ spoločnosti Lordship.

Súčasná ochrana, ktorá sa na bývalý hotel Kyjev vzťahuje ako na súčasť pamiatkovej zóny, podľa Nováka umožňuje modernizáciu budovy s vysokou mierou zachovania pôvodných prvkov všade, kde to bude možné. Dodatočná ochrana by skomplikovala akúkoľvek modernizáciu a tým aj využiteľnosť budovy a okolitého priestoru.

Investor opakovane zdôrazňuje, že budovu neplánuje demolovať. Obavy, že ju postihne rovnaký osud ako v prípade Istropolisu alebo PKO, tak nie sú opodstatnené. Naopak, na projektovú dokumentáciu citlivej rekonštrukcie má kladné stanoviská od všetkých dotknutých orgánov okrem KPÚ. Aktuálne konanie o vyhlásení za NKP tak bráni obnove, majiteľovi spôsobuje nielen materiálne škody, ale tiež komplikuje financovanie rekonštrukcie i rokovania s budúcim prevádzkovateľom ubytovania.

„Opätovne zdôrazňujeme, že na budove chceme zachovať nielen vonkajší plášť, ale aj funkcia bude takmer rovnaká, teda moderné  krátkodobé a strednodobé ubytovanie s prispôsobením interiéru a fasády súčasným bezpečnostným a technickým normám. Vyhlásenie budovy za NKP by však mohlo urobiť z budovy nemodernizovateľný skanzen, ktorého ďalšie ekonomické využitie by sa stalo v podstate nemožným, dodal Novák.

Verejný tlak na obnovu silnie

Z aktuálneho prieskumu agentúry MN FORCE vyplýva, že 78 percent Bratislavčanov vníma  súčasný stav Kamenného námestia ako problém. Pre budovu bývalého hotela Kyjev podporuje 61 percent opýtaných adekvátnu ochranu v rámci pamiatkovej zóny. Len 11 percent si želá prísnejšiu pamiatkovú ochranu a 28 percent nepovažuje objekt za hodný ochrany.

Najviac opýtaných (60 percent) si želá lokalitu Kamenného námestia s budovou bývalého hotela Kyjev zmodernizovať tak, aby priestor zodpovedal centru hlavného mesta v 21. storočí. Len 2 percentám vyhovuje aktuálny stav.

Rozpor v rozhodnutiach pamiatkového úradu

Pamiatkový úrad už 6. mája 2013, čiže pred viac ako 10 rokmi, jednoznačne odmietol snahy zaradiť hotel Kyjev na zoznam NKP. Ako dôvody uviedol okrem iného absenciu urbanistickej hodnoty či nevhodné zasadenie objektu do centrálneho prostredia mesta. Zároveň PÚ spochybnil udržateľnosť architektonických hodnôt v praxi.

Priznanie štatútu NKP komplexu obchodného domu Prior a bývalého hotela Kyjev by „znamenalo súhlasiť s necitlivým spôsobom búrania a následného budovania na úkor generáciami vytvoreného a po stáročia živého a prirodzene sa vyvíjajúceho architektonického dedičstva,” konštatoval vo svojej správe PÚ.

Samotný PÚ tiež vtedy uviedol, že významným kritériom posudzovania je problém zachovania „autentických kvalít a charakteristík týchto objektov, ktoré by sa v prípade vyhlásenia za NKP stali súčasťou pamiatkových hodnôt a tým pádom predmetom ochrany.“

Ide predovšetkým o nevyhnutné zmeny a výmeny zastaraných častí a prvkov stavieb, ktoré vyplývajú z nutnej modernizácie hotelovej, ale aj obchodnej časti, ako je zvyšovanie štandardov bývania (zmeny dispozícií, vkladanie sociálnych zariadení a pod.) alebo zvyšujúce sa nároky na energetickú úspornosť (zatepľovanie, výmena okien a pod.), uvádza sa v rozhodnutí PÚ z roku 2013.

„Požiadavka zachovania a rešpektovania pamiatkových hodnôt objektov v prípade ich vyhlásenia za NKP je v rozpore s požiadavkami na sfunkčnenie budov a ich modernizáciu v súlade so súčasnými štandardmi,“ rozhodol v roku 2013 PÚ.

V súlade s touto argumentáciou vydali ešte v roku 2019 a 2020 PÚ a KPÚ rozhodnutia a záväzné stanovisko umožňujúce realizovanie udržiavacích prác a prípravu budovy na rekonštrukciu. Na základe týchto povolení bola väčšina pôvodných, v tej dobe zachovaných, interiérov hotela Kyjev odstránená. Prípadné požiadavky na vrátenie interiéru do pôvodného stavu sú tak už dnes ťažko realizovateľné.

Navyše, existuje aj dokument PÚ o zásadách ochrany v pamiatkovej zóne, kde je celý objekt bývalého hotela Kyjev aj OD Prior označený ako neutrálny, pričom aj v samotnom okolí sa nachádzajú budovy, ktoré majú z hľadiska pamiatkovej ochrany pridelenú vyššiu prioritu aj o dva stupne. Tento dokument bol naposledy aktualizovaný v auguste 2022, pričom o niekoľko mesiacov neskôr začal PÚ konanie o vyhlásení budovy bývalého hotela Kyjev za NKP. Pri budovách s vyššou prioritou sa tak dodnes nestalo. 

Výrez z výkresu zásad pamiatkovej zóny Bratislava – centrálna mestská oblasť. Hotel Kyjev je označený sivou – ako neutrálny z hľadiska pamiatkovej ochrany.

Zásadná zmena pravidiel hry

Vzhľadom na tieto rozhodnutia je spoločnosť Lordship prekvapená náhlou zmenou postoja PÚ. Vlastník hotela Kyjev zdôrazňuje, že zásada predvídateľnosti správnych rozhodnutí a kontinuita v rozhodovaní správnych orgánov sú súčasťou princípu právnej rovnosti a právneho štátu.

„Na základe toho by sa nemalo stať, že v roku 2013, 2019, 2020 a 2022 PÚ aj KPÚ konštatujú dôvody, pre ktoré budovy nespĺňajú kritériá na vyhlásenie za NKP, a v roku 2023 rovnaký úrad rozhodne úplne v rozpore so svojim pôvodným názorom, bez toho, aby na takúto zmenu existoval akýkoľvek zákonný dôvod,“ uviedol Rostislav Novák, generálny riaditeľ spoločnosti Lordship.

Vyhlásenie bývalého hotela Kyjev za NKP môže celý proces obnovy výrazne skomplikovať. Do konania by vstúpili ďalšie subjekty s novým súborom požiadaviek, ktoré by s najvyššou pravdepodobnosťou zabránili alebo neúmerne skomplikovali modernizáciu budovy. „Preto sme sa  rozhodli odvolať sa na príslušný odvolací orgán. Sme presvedčení, že ministerstvo kultúry ako odvolací orgán uzná, že  k plánovanej obnove budovy pristupujeme citlivo a v súlade s pamiatkovou ochranou, ktorú hotel Kyjev vďaka svojej polohe v centre požíva. Ak by navzdory všetkým historickým vyjadreniam a rozhodnutiam zostala v platnosti takáto zmena pravidiel hry pre vlastníka, považovali by sme za spravodlivé, aby sa štát prihlásil k plnej kompenzácii vyvolaných nákladov,“  dodal Novák.


Podobné články

© 2024 - Kamenné námestie

Vytvoril ramino.sk