Štatút súťaže „Verejná súťaž na ideový návrh riešenia fasád“

Revitalizace súboru budov na Špitálskej a Rajskej ulici v Bratislave (dále jen Záměr)
VEŘEJNÁ SOUTĚŽ NA IDEOVÝ NÁVRH ŘEŠENÍ FASÁD - Soutěžní podmínky

1. VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE
1.1 Vyhlašovatel
SK Centre a.s.
Rajská 2, 811 08 Bratislava
+420 257 530 071, action@lordship.eu (recepcia)
(vlastník súboru budov na Špitálskej a Rajskej ulici v Bratislave, investor a developer projektu)

1.2 Pověřená osoba Vyhlašovatele
Ing. Peter Schmidt, +420 228 808 389, soutez@lordship.eu

2. PŘEDMĚT A ÚČEL SOUTĚŽE
2.1 Cíl
Cílem soutěže je získat návrhy řešení fasád připravovaného Záměru odbornou i laickou veřejností.

2.2 Předmět a zadání
Předmětem soutěže je vypracování ideového návrhu řešení fasád stavebních objektů 01-04 (SO.01 Obchodní prostory, SO.02 Bytový dům – Tower A, SO.03 Administrativa A, SO.04 Administrativa B) plánovaného Záměru. Předpokládá se návrh takového řešení, které bude zohledňovat moderní trendy a technologie užívané v podobných záměrech. Zadání je obsaženo v příloze „P.01 Zadání“, které je součástí těchto soutěžních podmínek.

2.3 Obecně doporučené požadavky vyhlašovatele
–          nadčasový, realizovatelný návrh, který umocní význam připravovaného Záměru;
–          dostatečně flexibilní návrh pro uvažované funkce (SO 02 flexibilně hotel resp. bydlení);
–          respekt k urbanistickým a architektonickým hodnotám;
–          dodržení platných stavebně technických norem a předpisů;
–          technická a finanční realizovatelnost návrhu.

2.4 Účel soutěže
Účelem soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěže, které splní požadavky vyhlašovatele.

3. DRUH SOUTĚŽE A ZPŮSOB JEJÍHO VYHLÁŠENÍ
3.1 Druh soutěže
Otevřená veřejná neanonymní.

3.2 Den vyhlášení soutěže
Vyhlášením soutěže se rozumí zpřístupnění soutěžních podmínek možným účastníkům soutěže. Dnem vyhlášení soutěže se rozumí datum uvedené v bodu 12.2 níže. Tímto dnem začíná běžet soutěžní lhůta.

3.3 Forma vyhlášení soutěže
Soutěž bude vyhlášena
–          na internetových stránkách společnosti LORDSHIP a.s.;
–          tiskovou zprávou distribuovanou TASR a hlavním médiím SR;
–          na webovej stránke profilu Záměru: www.kamennenamestie.sk;
–          na facebookovém profilu Nové Kamenné námestie: www.facebook.com/novekamennenamestie/.

3.4 Jazyk soutěže a právní řád
Soutěž se vyhlašuje a bude probíhat ve slovenském a českém jazyce a podle právního řádu platného ve Slovenské republice. Veškeré části soutěžního návrhu musí být vyhotoveny ve slovenském či českém jazyce.
Tato soutěž není vyhlašována v souladu se soutěžními řády SKA anebo ČKA či dle požadavků zákona o zadávání veřejných zakázek.

4. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE
4.1 Podmínky účasti v soutěži a požadovaná kvalifikace účastníků
Soutěže se mohou zúčastnit fyzické i právnické osoby, popřípadě jejich sdružení, které zašlou řádně vyplněný registrační formulář na e-mailovou adresu soutez@lordship.eu nebo se zaregistrují na www.kamennenamestie.sk.

4.2 Podmínky prokazování kvalifikačních předpokladů
Nejsou stanoveny.

4.3 Zodpovídání dotazů
Soutěžící mohou ve lhůtě stanovené v bodě 12.5 níže podávat dotazy a to na e-mailovou adresu soutez@lordship.eu. Dotazy budou zodpovídány e-mailem na registrované soutěžící.

5. SOUTĚŽNÍ PODKLADY
5.1 Registrace, poskytování soutěžních podkladů
Soutěžní podklady jsou vyhotoveny v digitální podobě a budou poskytovány řádně registrovaným účastníkům.  Zájemce o účast v soutěži se registrací a převzetím podkladů zavazuje používat předaná data a informace výhradně pro účel této soutěže, nevydávat je dalším osobám a zabezpečit je proti zneužití třetí osobou. Žádost o účast v soutěži se předkládá odesláním řádně vyplněného registračního formuláře na e-mailovou adresu soutez@lordship.eu nebo zaregistrovaním se na www.kamennenamestie.sk.

5.2 Seznam poskytovaných podkladů
P.00 Soutěžní podmínky, Registrační formulář, vzory Licenční smlouvy CZ a SK (LORDSHIP a.s.);
P.01 Zadání (A1 ReSpect a.s.).
Jen pro řádně zaregistrované účastníky:
P.02 3D objemový model pro zákres do fotografie ve formátu DWG (A1 ReSpect, a.s.);
P.03 Fotografie s definovanou polohou a ohniskovou vzdáleností kamery (A1 ReSpect, a.s.);
P.04 3D objemový model se zákresem do fotografie ve formátu PDF (A1 ReSpect, a.s.);
Další veřejně dostupné podklady jako jsou například prohlídka lokality, ÚP, ÚPZD, apod.

6. POŽADOVANÉ ČÁSTI, OBSAH A ÚPRAVA SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU
6.1 Požadované části soutěžního návrhu
–          vyobrazení návrhu řešení (viz bod 6.2 níže);
–          textová zpráva (viz bod 6.3 níže);
–          řádně vyplněná a podepsaná licenční smlouva (vzorový formulář viz Příloha);
–          digitální podoba výše uvedeného (dále viz bod 6.4 níže).

6.2 Grafická část
Grafická část soutěžního návrhu bude obsahovat níže uvedené minimálně na formátu A3.
–          pohledy;
–          zákres do stanovených fotografií;
–          případně další grafické podklady dle uvážení soutěžícího (není povinné).

6.3 Textová část
Textová část soutěžního návrhu bude obsahovat níže uvedené na formátu A4 (max. 2 A4).
–          zdůvodnění zvoleného řešení;
–          stručné objasnění základních principů navrhovaného materiálového a technického řešení;
–          zhodnocení přínosu navrženého řešení apod.;
–          orientační rozpočet navrhovaného řešení fasády (EUR/m2 fasády).

6.4 Digitální data
Soutěžící předá 1x CD/DVD/flash disk.

7. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O ZÁVAZNÝCH NÁLEŽITOSTECH ÚPRAVY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU
7.1 Označení návrhu a jeho části: název společnosti, jména autorů, datum

7.2 Podmínky anonymity soutěžního návrhu: soutež není anonymní

7.3 Obal soutěžního návrhu
https://www.papera.sk/zbozi/kategorie/papirnictvi/skolni-potreby/skolni-batohy-a-doplnky/desky-na-vykresy-a3—bez-tkanice.html

8. ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ
8.1 Přípustné způsoby předání soutěžních návrhů
Místo podání je v sídle vyhlašovatele na adrese:
–          Rajská 4, LORDSHIP a.s., SK Centre a.s. 2.NP, Bratislava, zvonek Centre Investment s.r.o.
V případě odeslání návrhu poštou anebo jinou veřejnou přepravou zásilek je odesílatel ve vlastním zájmu povinen zajistit, aby byl návrh doručen na výše uvedenou adresu ve stanoveném termínu. Soutěžní návrhy lze odevzdat před uplynutím lhůty v pracovní dny: Po-Pá: 8:00 – 14:00 hod.

9. KRITÉRIA HODNOCENÍ
9.1 Kritéria, podle nichž budou soutěžní návrhy hodnoceny
–          kvalita řešení, jeho komplexnost, úplnost;
–          posílení identity Záměru;
–          flexibilita řešení;
–          míra naplnění zadání;
–          soulad funkčnosti, investiční a provozní náročnosti.

9.2 Hodnocení bude provedeno porotou na základě jejich znalostí a zkušeností, je tedy v tomto smyslu subjektivním názorem poroty.

9.3 Návrhy, které nebudou doručeny ve stanoveném termínu, mohou být ze soutěže vyřazeny.

10. POROTA A ODBORNÍ ZNALCI
10.1 Nezávislí
–          Ing. arch. Matej Siebert, PhD., SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
–          Ing. arch. Alena Gauché – Kubová
–          Martin Valihora, zástupca verejnosti
–          Mgr. Milan Zimnýkoval, zástupca verejnosti

10.2 Závislí
–          Ing. arch. Branislav Kaliský, A1 ReSpect, a.s.
–          Jonathan Jackson, LORDSHIP a.s.
–          Ing. Rostislav Novák, LORDSHIP a.s. – s právem veta.

10.3 Náhradníci
–          Ing. arch. Mojmír Jankovič;

10.4 Odborní znalci a experti
–          Ing. Pavel Kotas, PKI s.r.o., expert na pláště budov;
–          Ing. Tomáš Krivda, rozpočtář;
–          Ing. Oľga Paradeiserová CSc, expert na světlotechniku;
–          Případně další, o kterých rozhodne porota po projednání s vyhlašovatelem soutěže.

11. CENY A ODMĚNY SOUTĚŽÍCÍM
11.1 Ceny a odměny
Nejhodnotnější návrhy budou oceněny a odměněny celkovou částkou ve výši 10.000 EUR.
1.       cena se stanovuje ve výši 4.000 EUR;
2.       cena se stanovuje ve výši 2.500 EUR;
3.       cena se stanovuje ve výši 1.500 EUR;
Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje k možnému rozdělení celková částka ve výši 2.000 EUR.
Autor ideového návrhu, který bude realizován, bude v dalších stupních projektové dokumentace označen jako spoluautor.

11.2 Náležitosti zdanění cen a odměn ze soutěže
Ceny a odměny přesahující částku 300 EUR budou fyzickým osobám sníženy o daň z příjmu, která bude vyhlašovatelem odvedena správci daně. Ceny a odměny udělené v soutěži právnickým osobám budou vyplaceny v plné výši a zdaněny právnickou osobou samou v rámci řádného daňového přiznání.

11.3 Porota může rozhodnout o jiném rozdělení cen a odměn nebo neudělení cen a odměn v plné výši.

11.4 Ceny a odměny budou vyplaceny do 90-ti dnů od oznámení výsledků soutěže.

12. ZÁKLADNÍ TERMÍNY SOUTĚŽE
12.1. Ustavující zasedání
18. 9. 2018.

12.2. Vyhlášení soutěže
18. 9. 2018.

12.3. Prohlídka staveniště
veřejně přístupný prostor.

12.4. Vyzvednutí soutěžních podkladů průběžně do konce soutěžní lhůty na základě registrační žádosti.

12.5. Podání dotazů soutěžícími
elektronickou formou na e-mailovou adresu: soutez@lordship.eu
doporučená lhůta k podání dotazů: do  22. 10. 2018.

12.6. Zodpovězení dotazů
elektronickou formou na zaregistrované e-mailové adresy.

12.7. Odevzdání/doručení soutěžních návrhů vyhlašovateli 
31. 10. 2018 do 12:00 hod.

12.8. Hodnotící zasedání soutěžní poroty  
05. 11. 2018

12.9. Oznámení výsledků soutěže
27. 11. 2018  vyhlašovatel oznámí rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu všem zaregistrovaným účastníkům soutěže. Vyhlašovatel má právo neudělit první cenu. Vyhlašovatel má právo výsledky soutěže a jednotlivé soutěžní návrhy veřejně publikovat.

12.10. Lhůta pro vyplacení cen a odměn
do 90-ti dnů od oznámení výsledků soutěže.

13. ŘEŠENÍ ROZPORŮ
Účastníci soutěže nemají právo podat námitky vůči rozhodnutí poroty či průběhu soutěže.

14. KLAUZULE O AKCEPTOVÁNÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK
14.1 Souhlas vyhlašovatele, sekretáře, přezkušovatele, porotců a znalců se soutěžními podmínkami
Vypsáním soutěže a svou účastí v ní potvrzují vyhlašovatel, zpracovatel soutěžních podmínek, sekretář soutěže, asistent sekretáře, přezkušovatelé soutěžních návrhů, řádní členové a náhradníci soutěžní poroty a přizvaní znalci, že se seznámili se všemi podmínkami soutěže, a zavazují se, že budou soutěžní podmínky dodržovat a ctít.

14.2 Souhlas soutěžících se soutěžními podmínkami
Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas se všemi podmínkami soutěže jakožto smlouvy a s rozhodnutími poroty, učiněnými v jejich rámci a v souladu s nimi.

15. KLAUZULE O AUTORSKÝCH PRÁVECH A ZVEŘEJNĚNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ
15.1 Autorská práva soutěžících
Autoři soutěžních návrhů mohou své soutěžní návrhy publikovat a nemohou jich opět využít v jiném případě.

15.2 Svolení k užití díla pro účely soutěže
Veškeré návrhy se stávají majetkem vyhlašovatele soutěže. Autoři těchto návrhů udělují vyhlašovateli souhlas užít jejich autorská díla a udělují vyhlašovateli výhradní licenci pro užití jejich autorských děl.

15.3 Souhlas soutěžících s vystavením soutěžních návrhů
Odevzdáním soutěžních návrhů udělují účastníci soutěže souhlas vyhlašovateli s bezplatnou reprodukcí, publikací a vystavením svých soutěžních návrhů v rámci propagace soutěže a jejích výsledků, včetně zveřejnění v tištěném a na webových stránkách publikovaném soutěžním katalogu bez množstevního, teritoriálního či časového omezení. O formátu a parametrech má právo rozhodnou jen a pouze vyhlašovatel.

15.4 Souhlas s prezentací soutěžního návrhu
Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas s případnou osobní prezentací zpracovaného soutěžního návrhu.

16. SCHVÁLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK
Tyto soutěžní podmínky byly v konečném znění schváleny soutěžní porotou před vyhlášením soutěže.

Přílohy
1. Registrační formulář (Zájemce o účast v soutěži se registrací a převzetím podkladů zavazuje používat předaná data a informace výhradně pro účel této soutěže, nevydávat je dalším osobám a zabezpečit je proti zneužití třetí osobou + Prohlášení o udělení autorských práv a výhradní licence).
2. Licenční smlouva (JUDr. Kateřina Cízlová/ BDM legal s.r.o.)

© 2024 - Kamenné námestie

Vytvoril ramino.sk